Privacy


Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is bedoeld om personen die in de Europese Unie (EU) aanwezig zijn, in staat te stellen beter toezicht te houden op hun persoonsgegevens. De AVG maakt onderscheid tussen twee primaire partijen in het toepassingsgebied van haar vereisten: verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers. Verwerkingsverantwoordelijken bepalen 'de doeleinden en de middelen van de verwerking' van persoonsgegevens. Verwerkers verwerken persoonsgegevens 'namens de verwerkingsverantwoordelijke'. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht gegaan.

In het kader van de AVG neemt Deltek de rol van verwerker op zich in haar relaties met klanten. Als gevolg van deze rol heeft Deltek bepaalde algemene verantwoordelijkheden zoals beschreven in de AVG. Het veilig bewaren van de informatie van klanten, waaronder persoonsgegevens, is een van onze hoogste prioriteiten en belangrijkste verantwoordelijkheden. Deltek werkt aan het implementeren en onderhouden van sterke beschermingsmechanismen voor beveiliging en privacy die de beste praktijken weerspiegelt als het gaat om de AVG.